Studio180stopni

Regulamin


Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Studio180stopni (Członek Klubu), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowę na korzystanie ze studia treningów personalnych (dalej „Umowa”), z Studio180stopni miesczącego się przy ul. Grota Roweckiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Członka Klubu Formularza Danych Osobowych – Umowy na korzystanie ze studia treningów personalnych Studio180stopni.
Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia.
Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania pakietu treningowego przez Członka Klubu, innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest, bez pisemnej zgody Klubu, zabroniona.
Klient może wykupić treningi personalne w pakiecie lub pojedynczo.
Członek Klubu, który wykupił treningi personalne może je wykorzystać w terminie określonym dla danego pakietu treningowego, ale nie dłużej niż w ciągu 8 miesięcy od zakupu pakietu.
Członka Klubu jak i Klub obowiązuje punktualność. Spóźnienie Członka Klubu nie oznacza, że Klub przedłuży trening chyba, że istnieje ku temu sposobność i Klub zgodzi się na to. Natomiast spóźnienie wynikające z winy Klubu oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile założono.

Członek Klubu, jeśli chce odwołać umówione wcześniej zajęcia, musi zrobić to najpóźniej w dniu poprzedzającym trening do godz. 18:00. Każdy trening odwołany nie stosując się do tego punktu, będzie uznany za odbyty. Klub również jest zobowiązany odwołać trening z takim samym wyprzedzeniem. Każdy trening odwołany nie stosując się do tego punktu, będzie premiowany gratisowym kolejnym treningiem chyba, że Użytkownik zdecyduje inaczej.
Członek Klubu w ramach treningu personalnego może korzystać dodatkowo ze sprzętu cardio.
Członek klubu nie może ćwiczyć samodzielnie bez nadzoru pracownika Klubu.
Cena pakietu treningowego nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty za trening lub pakiet treningowy.
W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za pakiet treningowy Klub może dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w jego prawach. Zawieszenie Członka Klubu, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zawiadamiania Członka Klubu o tym fakcie.
W okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu.
Wysokość opłaty za usługi ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik podany na stronie www.studio180stopni.pl Za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatni Klub nie ponosi odpowiedzialności.

Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku gdy, czas przez który z winy Klubu , Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących mu zgodnie z Umową świadczeń, wynosi powyżej 7(siedmiu ) dni, w danym miesiącu kalendarzowym, Członkowi Klubu przysługuje prawo do obniżki pakietu treningowego.
Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.
Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu.
Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Klubu jest zabronione.
Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zmiennego, krytego obuwia sportowego.

Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.

Członek Klubu zobowiązuje się do przedstawienia przed przystąpieniem do pierwszego treningu personalnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i podjęcia aktywności fizycznej zgodnie z planem treningowym przedstawionym/zamierzonym przez Klub; w przypadku braku przedstawienia takiego zaświadczenia bądź przedstawienia zaświadczenia, które nie jest zgodne ze stanem faktycznym, Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne, które mogą być skutkiem udziału w treningu personalnym, o ile Członek Klubu nie poinformuje o nich na piśmie;

Członek Klubu zobowiązuje się do poinformowania Trenera o wszelkich występujących już po rozpoczęciu współpracy zmianach stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na uczestnictwo Uczestnika w treningach personalnych bądź na częstotliwość tych treningów i dobór wykonywanych ćwiczeń; w przypadku uchybienia temu obowiązkowi, Trener nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne, które mogą być skutkiem udziału w treningu personalnym; Członek Klubu ma obowiązek poinformować Klub przed rozpoczęciem pierwszego treningu o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do trenowania (przebyte choroby, urazy, kontuzje).

Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspakajających. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Klub ma prawo do rozwiązania Umowy z Członkiem Klubu ze skutkiem natychmiastowym. Do Umowy pomiędzy Członkiem a Klubem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Studio180stopni

ZAPRASZAMY

TRENINGI PERSONALNE, SZKOLENIA DLA OSÓB PRYWATNYCH I FIRM, KOMPLEKSOWA OPIEKA W ZAKRESIE ŻYWIENIA WSPÓLNIE Z KATERINGIEM BONAFIT.PL ORAZ SUPLEMENTACJI Z VITAMINSHOP PIOTRKÓW